Przekaż datek

DISCOVERYRISE.ORG — POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja:
24 stycznia 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób spółka Discovery Communications, LLC i/lub jej podmioty zależne i stowarzyszone („my” lub „Discovery”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje dotyczące użytkownika („użytkownik”) za pośrednictwem naszych witryn internetowych kampanii społecznych Discovery (zbiorczo: „Witryna” lub „Witryny”) lub gdy użytkownik w inny sposób wchodzi z nami w interakcje w związku z kampaniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszej Polityki prywatności, a w niektórych przypadkach przekażemy użytkownikowi dodatkowe powiadomienie (np. poprzez dodanie oświadczenia na naszej stronie głównej lub wysłanie komunikatu). Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z Polityką prywatności za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do Witryny lub w inny sposób wchodzą z nami w interakcje, co pozwoli im zawsze posiadać aktualne informacje dotyczące naszych praktyk informacyjnych i dostępnych opcji. 

1.       Kto może korzystać z Witryny

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13. roku życia, usuniemy je. Jeśli użytkownik podejrzewa, że mogliśmy zgromadzić dane osobowe dziecka poniżej 13. roku życia, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą informacji zawartych w części „Kontakt z nami” poniżej.

2.       Gromadzenie informacji

·   Informacje przekazywane nam przez użytkownika:

Gdy użytkownik rejestruje się do otrzymywania newsletterów lub wzięcia udziału w wydarzeniu związanym z kampanią lub wydarzeniu wolontariackim, prosi o uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących kampanii lub przekazuje darowiznę na rzecz kampanii, możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy i adres e-mail. Gromadzimy informacje również wtedy, gdy użytkownik korzysta ze wsparcia klienta, w inny sposób komunikuje się z nami, lub dobrowolnie przekazuje nam jakiekolwiek inne informacje. W przypadku korzystania z usługi SMS „Text to Donate” (Wyślij SMS, by przekazać darowiznę) możemy uzyskać od użytkownika dodatkowe informacje, w tym numer telefonu komórkowego, nazwę operatora oraz datę, godzinę i zawartość wysłanych wiadomości SMS. Korzystamy z usług pośrednika zewnętrznego, który przetwarza wszystkie darowizny dokonywane za pośrednictwem Witryny lub usługi „Text to Donate”. Może być konieczne wprowadzenie przez użytkownika informacji dotyczących płatności, aby umożliwić naszemu pośrednikowi zewnętrznemu przetworzenie darowizny przekazanej przez użytkownika za pośrednictwem Witryny. Ta strona trzecia może udostępniać nam informacje dotyczące użytkownika, abyśmy mogli skontaktować się z nim i świadczyć usługi, z których chce korzystać. Wszelkie informacje dotyczące użytkownika zgromadzone przez pośrednika zewnętrznego podlegają polityce prywatności i praktykom dotyczącym ochrony danych tego pośrednika. 

·   Informacje dotyczące korzystania z Witryny przez użytkownika:

Informacje gromadzone automatycznie

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej, automatycznie gromadzimy dotyczące go informacje, takie jak:

o  Dane z dziennika: Gromadzimy dane z dziennika dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z Witryny, w tym rodzaj używanej przeglądarki, wersję aplikacji, czasy dostępu, przeglądane strony, adres IP użytkownika oraz stronę internetową, na której znajdował się użytkownik przed przejściem do Witryny.

o  Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: Wykorzystujemy różne technologie do gromadzenia informacji, w tym pliki cookie i znaczniki nawigacyjne web beacon. Pliki cookie to niewielkie pliki danych przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia użytkownika, które pomagają nam ulepszyć Witrynę i doświadczenia użytkowników, sprawdzać, które obszary i funkcje Witryny są popularne oraz liczyć wizyty. Znaczniki nawigacyjne web beacon to obrazy elektroniczne, które mogą być wykorzystywane w Witrynie lub wiadomościach e-mail i pomagają nam w dostarczaniu plików cookie, zliczaniu wizyt i zrozumieniu sposobów korzystania z kampanii oraz ich efektywności. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobów wyłączania ich można znaleźć w części „Wybory użytkownika” poniżej.

·   Informacje z innych źródeł:

Możemy pozyskiwać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami opisanymi powyżej. Możemy na przykład gromadzić informacje dotyczące użytkownika od osób trzecich i z publicznie dostępnych źródeł.

3.       Wykorzystywanie informacji

Wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje w celu dostarczania i utrzymywania Witryny oraz ulepszania jej funkcjonowania, wprowadzania na rynek naszych produktów, usług i programów, dostarczania usług, z których użytkownicy chcą skorzystać i dostosowywania doświadczeń użytkowników, przetwarzania subskrypcji newslettera oraz komunikowania się z użytkownikami w tych i innych sprawach. Możemy również wykorzystywać gromadzone informacje w następujących celach:

·   wysyłanie do użytkowników powiadomień technicznych, aktualizacji, powiadomień o bezpieczeństwie oraz wiadomości związanych ze wsparciem klienta oraz administracją, odpowiadanie na komentarze, pytania i prośby o wsparcie użytkowników lub powiadamianie użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności;

·   informowanie użytkowników o usługach, ofertach, wydarzeniach, możliwościach wolontariatu i wydarzeniach oferowanych przez Discovery i inne podmioty, a także przekazywanie wiadomości i informacji, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkowników;

·   monitorowanie i analizowanie trendów, sposobów wykorzystania oraz podejmowanych działań w związku z Witryną;

·   wykrywanie, badanie i zapobieganie nieuczciwym transakcjom oraz innym nielegalnym działaniom oraz ochrona praw i własności Discovery oraz innych podmiotów;

·    personalizacja i ulepszanie Witryny oraz udostępnianie treści lub funkcji odpowiadającym profilom użytkowników lub ich zainteresowaniom; oraz

·   realizacja jakichkolwiek innych celów, które zostały opisane użytkownikowi w momencie zgromadzenia informacji.

4.       Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać informacje dotyczące użytkownika w sposób opisany poniżej lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności:

·   dostawcom, konsultantom i innym usługodawcom, którzy potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonywać pracę w naszym imieniu, np. osobom trzecim, którym możemy udostępniać dane użytkownika w celu śledzenia i analizy zagregowanych danych niepozwalających na identyfikację dotyczących ruchu oraz wykorzystywania Witryn przez osoby je odwiedzające; 

·   naszym pośrednikom zewnętrznym zajmującym się przetwarzaniem płatności w celu przetwarzania darowizn lub organizacjom non-profit, z którymi współpracujemy w ramach naszych kampanii;

·   w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne ze stosownymi przepisami prawa lub procedurami prawnymi, w tym w związku ze zgodnymi z prawem żądaniami organów władzy publicznej w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz wymogów organów ścigania;

·   aby chronić praw, własności i bezpieczeństwa spółki Discovery i innych podmiotów;

·   w związku z negocjacjami lub w czasie trwania negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę;

·   pomiędzy spółką Discovery a naszymi obecnymi i przyszłymi spółkami macierzystymi, stowarzyszonymi, zależnymi i innymi spółkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą lub we wspólnej własności; oraz

·   za zgodą lub zgodnie z instrukcjami użytkownika.

Możemy również udostępniać informacje zagregowane lub zanonimizowane, co do których nie można w uzasadniony sposób zakładać, że zostaną wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Możemy na przykład udostępnić zakodowaną (zahashowaną) wersję adresu e-mail użytkownika, aby ułatwić prowadzenie spersonalizowanych kampanii reklamowych na innych platformach.

5.       Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez osoby trzecie

Możemy zezwolić osobom trzecim na świadczenie usług analitycznych i dostarczanie reklam w naszym imieniu w Internecie i w aplikacjach. Takie podmioty trzecie mogą korzystać z plików cookie, znaczników nawigacyjnych web beacon, identyfikatorów urządzeń i innych technologii w celu gromadzenia informacji na temat korzystania przez użytkownika z Witryny i innych witryn internetowych i aplikacji, w tym adresu IP użytkownika, używanej przeglądarki internetowej, informacji o sieci komórkowej, informacji dotyczących przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronach, kliknięć w łącza lub informacji dotyczących konwersji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Discovery i inne podmioty między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści, dostarczania reklam i treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika w Witrynie i innych witrynach internetowych oraz lepszego zrozumienia aktywności użytkowników w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach lub zrezygnować z wykorzystywania informacji dotyczących przeglądania stron internetowych przez użytkownika w celach reklamowych, prosimy o odwiedzenie strony www.aboutads.info/choices.

Jak opisano powyżej, korzystamy z usług analitycznych Google Analytics, które pozwalają nam dokonać oceny sposobów korzystania z Witryny. Więcej informacji na temat praktyk prywatności Google można znaleźć w Polityce prywatności Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik może również pobrać dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, aby zapobiec wykorzystywaniu jego danych przez Google Analytics.

6.       Wybory użytkownika

·   Pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Użytkownik zazwyczaj może ustawić przeglądarkę tak, aby usunąć lub odrzucać pliki cookie przeglądarki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonowanie Witryny.

·   Komunikacja promocyjna. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych od Discovery, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub wiadomościach tekstowych. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, nadal możemy wysyłać do niego e-maile o charakterze niepromocyjnym, takie jak informacje dotyczące jego konta lub naszych bieżących relacji biznesowych.

·   „Do not track” (Nie śledź). Obecnie Discovery nie rozpoznaje żądań „do-not-track” (nie śledź) przeglądarki. Użytkownik może jednak wyłączyć niektóre rodzaje śledzenia (np. poprzez wyłączenie plików cookie), a także zrezygnować z reklam ukierunkowanych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez osoby trzecie” powyżej.

7.       Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, prawo Kalifornijskie wymaga od nas przekazania mu pewnych dodatkowych informacji dotyczących „danych osobowych” (zdefiniowanych w Kalifornijskiej Ustawie o Ochronie Prywatności Konsumentów (California Consumer Privacy Act — “CCPA”), które od niego gromadzimy oraz praw przysługujących mu w odniesieniu do jego danych osobowych. Te dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia. 

8.       Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Unii Europejskiej (UE)

 • W przypadku użytkowników będących mieszkańcami UE, prawo UE wymaga od nas przekazania użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących jego danych osobowych oraz przysługujących mu praw, w następujący sposób: Administrator danych Administratorem danych w odniesieniu do informacji dotyczących użytkownika jest spółka Discovery Communications, LLC, zarejestrowana w Maryland w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą pod adresem 8403 Colesville Road, Silver Spring MD 20910, USA.
 • Inspektor ochrony danych. Użytkownicy mogą skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres DPO@discovery.com.
 • Dane osobowe użytkownika. Imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail oraz informacje dotyczące płatności będą gromadzone przez naszego partnera zajmującego się przetwarzaniem darowizn. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika, ponieważ jest to wymagane w związku z naszym uzasadnionym interesem w celu zaakceptowania darowizny użytkownika oraz wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych.
 • Zgoda. Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika również w celu przesyłania mu dalszych komunikatów, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę podczas przekazywania darowizny. Jeśli użytkownik zmieni zdanie, ma możliwość cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, w sposób określony w danym komunikacie lub w inny sposób, kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych.
 • Transfery poza EOG. Możemy przekazywać dane osobowe użytkowników do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w wyżej wymienionych celach. W takim przypadku: 
  1. w naszych umowach z odbiorcami będziemy zawierać standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub 
  2. zapewnimy, że kraj, w którym dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, został uznany za „odpowiedni” przez Komisję Europejską na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; lub
  3. w stosownych przypadkach upewnimy się, że odbiorca uczestniczy w Tarczy Prywatności. 

Więcej informacji na temat zasadach przesyłania danych można znaleźć tutaj (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

 • Przechowywanie danych. Będziemy przechowywać informacje (w tym dane osobowe) tak długo, jak będzie to konieczne w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Będziemy również przechowywać je w przypadkach, w których musimy przechowywać dane osobowe w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów.
 • Prawa użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania, abyśmy: (a) zapewnili mu dostęp do dotyczących go danych osobowych, które przechowujemy; (b) zaktualizowali wszelkie dotyczące go dane osobowe, które są nieaktualne lub nieprawidłowe; (c) usunęli wszelkie dotyczące go dane osobowe; (d) ograniczyli sposób, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe; (e) zaprzestali przetwarzania jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim lub przekazywania jego danych osobowych zewnętrznym usługodawcom; (f) przekazali mu kopię dotyczących go danych osobowych, które przechowujemy; oraz (g) rozważyli wszelkie zasadne zastrzeżenia użytkownika co do sposobu wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Udzielimy użytkownikowi odpowiedzi w rozsądnym czasie i powiadomimy go o ewentualnych danych podlegających zwolnieniu. Być może będziemy musieli potwierdzić tożsamość użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na wszelkie złożone wnioski.
 • Skargi. W przypadku, gdy użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone lub że nie przestrzegaliśmy przepisów prawa dotyczących ochrony danych, użytkownik może złożyć skargę do naszego organu nadzorczego w sprawach związanych z ochroną danych lub skorzystać z przysługujących mu środków prawnych w lokalnych sądach. Właściwy organ nadzorczy będzie zależał od miejsca, w którym znajduje się użytkownik.

9.       Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Australii

Użytkownicy mieszkający w Australii mogą złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji w Australii (Australian Information Commissioner).

10.       Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Indii

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących usług lub naszych praktyk związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. skarg: hello@discovery.com.

Kontakt z nami:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z nami przy użyciu następujących danych:

Discovery Communications, LLC
8403 Colesville Road
Silver Spring, MD 20910
Telefon: (240) 662-2000 (Dział prawny)
 Adres e-mail: privacy_policy@discovery.com
 

Oświadczenie o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia stanowi uzupełnienie Polityki prywatności discoveryrise.org. Niniejsze Oświadczenie ma zastosowanie do osób odwiedzających witrynę, użytkowników aplikacji i klientów zamieszkałych w stanie Kalifornia. Niniejsze Oświadczenie zawiera dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia na temat naszych praktyk gromadzenia i wykorzystywania informacji, wymagane przez Kalifornijską Ustawę o Ochronie Prywatności Konsumentów z 2018 r. (California Consumer Privacy Act — „CCPA”), a także gwarantuje mieszkańcom stanu Kalifornia określone prawa związane z prywatnością. Wyłącznie na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia, „my” odnosi się do Discovery. Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Discovery Communications, LLC gromadzi i wykorzystuje dane osobowe mieszkańców stanu Kalifornia, znajdują się w Oświadczeniu Discovery o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia.

 1. Informacje dotyczące danych osobowych użytkownika, które gromadzimy

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące kategorii danych osobowych, które gromadzimy, celów, w których wykorzystujemy dane, źródeł informacji oraz kategorii podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy te dane w celach biznesowych. 

 

Informacje przekazywane nam przez użytkownika:

Kategorie gromadzonych informacji

Cele użycia


 (więcej informacji znajduje się w sekcji „Jak wykorzystujemy informacje, które gromadzimy” w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności)

Źródła danych osobowych

Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy informacje 

 

(więcej informacji znajduje się w sekcji „Kiedy udostępniamy informacje” w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności)

Dane kontaktowe 

 

takie jak np. adresy e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz informacje dotyczące fakturowania

 

 

 

 • Świadczenie usług 
 • Komunikowanie się z użytkownikiem i zapewnianie obsługi klienta 
 • Personalizacja doświadczeń użytkownika 
 • Nasze cele marketingowe i reklamowe
 • Wykrywanie i zgłaszanie błędów
 • Przeprowadzanie audytów interakcji z konsumentami 
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i zachowywanie zgodności z przepisami prawa
 • Użytkownik
 • Publiczne bazy danych
 • Wydarzenia
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Usługodawcy
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Inne osoby, usługi i partnerzy na wniosek użytkownika
 • Sieci społecznościowe 
 • Podmioty do celów prawnych
 • Podmioty do sprzedaży lub przeniesienia działalności lub aktywów

Informacje finansowe i transakcyjne 

takie jak numer karty kredytowej lub debetowej, numer weryfikacyjny i data ważności w celu przetwarzania płatności i informacji dotyczących transakcji i zakupów u nas

 

 • Świadczenie usług 
 • Komunikowanie się z użytkownikiem i zapewnianie obsługi klienta 
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i zachowywanie zgodności z przepisami prawa
 • Użytkownik
 • Zewnętrzne podmioty zajmujące się przetwarzaniem płatności, które gromadzą te informacje w naszym imieniu, a także mają niezależne relacje z użytkownikiem
 • Partnerzy zewnętrzni lub partnerzy w zakresie co-brandingu 
 • Usługodawcy
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Strony trzecie do celów prawnych
 • Podmioty do sprzedaży lub przeniesienia działalności lub aktywów

Treści generowane przez użytkownika

np. odpowiedzi na kwestionariusze dotyczące zainteresowań społecznych użytkownika

 • Świadczenie usług 
 • Komunikowanie się z użytkownikiem i zapewnianie obsługi klienta 
 • Personalizacja doświadczeń użytkownika 
 • Nasze cele marketingowe oraz cele marketingowe i reklamowe stron trzecich

 

 • Użytkownik
 • Usługodawcy
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Inne osoby, usługi i partnerzy na wniosek użytkownika
 • Podmioty do celów prawnych
 • Podmioty do sprzedaży lub przeniesienia działalności lub aktywów

Dane kontaktowe innych osób (w tym dane pozwalające na identyfikację) 

 

 • Świadczenie usług 
 • Komunikowanie się z użytkownikiem i zapewnianie obsługi klienta 
 • Przeprowadzanie audytów interakcji z konsumentami
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i zachowywanie zgodności z przepisami prawa
 • Użytkownik
 • Inni użytkownicy (jeśli użytkownik jest odbiorcą komunikacji) 
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Usługodawcy
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Inne osoby, usługi i partnerzy na wniosek użytkownika
 • Podmioty do celów prawnych
 • Podmioty do sprzedaży lub przeniesienia działalności lub aktywów

 

Informacje, które gromadzimy automatycznie od użytkownika lub z jego urządzenia:

Kategorie gromadzonych informacji

Cele użycia


 (więcej informacji znajduje się w sekcji „Jak wykorzystujemy informacje, które gromadzimy” w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności)

Źródła danych osobowych

Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy informacje 

 

(więcej informacji znajduje się w sekcji „Kiedy udostępniamy informacje” w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności)

Informacje i identyfikatory urządzenia 

takie jak adres IP, typ i język przeglądarki, system operacyjny typ platformy, typ urządzenia, atrybuty oprogramowania i sprzętu oraz unikalne identyfikatory urządzeń, reklam i aplikacji

 

 • Świadczenie usług 
 • Personalizacja doświadczeń użytkownika 
 • Ulepszanie usług 
 • Wykrywanie i zgłaszanie błędów
 • Przeprowadzanie audytów interakcji z konsumentami 
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i zachowywanie zgodności z przepisami prawa
 • Użytkownik (za pomocą urządzenia)
 • Usługodawcy świadczący usługi analityczne
 • Pliki cookie i technologie śledzenia

 

 • Usługodawcy
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Sieci społecznościowe 
 • Podmioty do celów prawnych
 • Podmioty do sprzedaży lub przeniesienia działalności lub aktywów

Dane dotyczące sieci internetowej i aktywności urządzenia 

takie jak informacje dotyczące pobieranych plików, nazw domen, stron docelowych, aktywności przeglądania, wyświetlanych i klikanych treści i reklam, dat i godzin dostępu, wyświetlanych stron, formularzy wypełnionych w całości lub w części, terminów wyszukiwania, przesyłanych lub pobieranych danych, adresów URL, które przekierowały użytkownika do naszych Usług, witryn internetowych odwiedzanych po odwiedzeniu tej witryny i inne dane dotyczące aktywności internetowej zarejestrowane przez nasze serwery sieciowe, informacje dotyczące tego, czy użytkownik otworzył naszą wiadomość e-mail oraz jego interakcji z treścią wiadomości, czasy dostępu, rejestry błędów i inne podobne informacje.

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania tych danych można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym technologii śledzenia.

 • Świadczenie usług 
 • Personalizacja doświadczeń użytkownika 
 • Ulepszanie usług 
 • Wykrywanie i zgłaszanie błędów
 • Przeprowadzanie audytów interakcji z konsumentami
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i zachowywanie zgodności z przepisami prawa
 • Użytkownik (za pomocą urządzenia)
 • Usługodawcy świadczący usługi analityczne
 • Pliki cookie i technologie śledzenia
 • Nasze jednostki stowarzyszone

 

 • Usługodawcy
 • Nasze jednostki stowarzyszone
 • Sieci społecznościowe 
 • Podmioty do celów prawnych
 • Podmioty do sprzedaży lub przeniesienia działalności lub aktywów

 

 

 1. Prawa dotyczące informacji i ich usuwania przysługujące mieszkańcom stanu Kalifornia 

CCPA zezwala użytkownikom będącym mieszkańcami stanu Kalifornia na zgłaszanie pewnych żądań dotyczących danych osobowych. W szczególności CCPA umożliwia użytkownikowi zażądanie, abyśmy:

 • informowali użytkownika o kategoriach dotyczących go danych osobowych, które gromadzimy lub ujawniamy, kategoriach źródeł takich danych, celach biznesowych lub komercyjnych gromadzenia danych osobowych użytkownika oraz kategoriach podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy/ujawniamy dane osobowe; 
 • udzielili użytkownikowi dostępu do określonych posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika lub przekazali mu kopię tych danych;
 • usunęli określone dotyczące użytkownika dane osobowe, które posiadamy oraz
 • poinformowali użytkownika o oferowanych przez nas zachętach finansowych, jeśli takie istnieją.

Należy pamiętać, że niektóre informacje mogą nie podlegać tego rodzaju żądaniom zgodnie z prawem Kalifornijskim. Przykładowo: potrzebujemy pewnych informacji, aby świadczyć użytkownikowi Usługi. 

Weryfikacja: Podejmiemy uzasadnione kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek. Weryfikacja taka może w zależności od wrażliwości informacji, o które wnioskuje użytkownik oraz rodzaju złożonego wniosku, obejmować co najmniej weryfikację imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu fizycznego. 

Dozwolone jest również wskazanie upoważnionego przedstawiciela do składania określonych wniosków w imieniu użytkownika. W celu przeprowadzenia weryfikacji upoważnionego przedstawiciela, użytkownik musi dostarczyć upoważnionemu przedstawicielowi podpisane pisemne pozwolenie na składanie takich wniosków lub pełnomocnictwo. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu weryfikacji jego tożsamości przed rozpoczęciem przetwarzania wniosku złożonego przez jego upoważnionego przedstawiciela. 

W przypadku gdy użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat przysługujących mu na mocy przepisów stanu Kalifornia praw lub skorzystać z nich, prosimy o przesłanie wniosku, korzystając z poniższego formularza: 

Wnioski mieszkańców stanu Kalifornia dotyczące informacji i ich usuwania

Użytkownik może się z nami skontaktować również pod następującym bezpłatnym numerem telefonu, aby złożyć wniosek: +1-866-324-3637.

 1. Oświadczenie dotyczące prawa do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych. CCPA szeroko definiuje pojęcie „sprzedaż” jako udostępnianie danych osobowych stronom trzecim, które nie działają jako nasi usługodawcy lub które nie podlegają zastrzeżeniom dotyczącym wykorzystywania danych wyłącznie w naszym imieniu lub zgodnie ze stosownym wyjątkiem określonym w CCPA. 

W niektórych okolicznościach możemy udostępniać niektóre dane użytkownika stronom trzecim w celu dostarczenia użytkownikowi ofert, promocji i możliwości, które mogą zainteresować użytkownika, co może być uznane za „sprzedaż” zgodnie z CCPA. Zgodnie z CCPA „sprzedaż” może obejmować również umożliwienie stronom trzecim „gromadzenie” pewnych informacji, takich jak adres IP i/lub informacje dotyczące zachowania podczas przeglądania Internetu, za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii w celu dostarczania reklam ukierunkowanych w Usługach lub innych usługach. Reklamy, w tym reklamy ukierunkowane, umożliwiają nam dostarczanie użytkownikowi niektórych treści za darmo i pozwalają nam zapewniać użytkownikowi oferty, które go interesują. 

Użytkownicy, którzy chcą zrezygnować z wykorzystywania przez nas ich danych w celach, które są uważane za „sprzedaż” zgodnie z prawem stanu Kalifornia, mogą zrobić to w sposób opisany na kolejnej stronie: Nie sprzedawajcie moich danych osobowych. Przypominamy, że nie sprzedajemy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat bez uzyskania wymaganej prawnie zgody.

Ustawa CCPA zapewnia użytkownikowi prawo do nie bycia dyskryminowanym (zgodnie ze stosownymi przepisami prawa) w zakresie korzystania z praw dostępu do danych, usunięcia ich lub rezygnacji z ich sprzedaży. 

 1. Kalifornijskie oświadczenie „Shine the Light”

Jeśli spółka udostępnia „dane osobowe” (zgodnie z definicją Kalifornijskiego przepisu „Shine the Light”, Kodeks cywilny § 1798.83) osobom trzecim w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (np. w celu wysyłania ofert i informacji, które mogą zainteresować użytkownika), prawo Kalifornijskie wymaga stosowania mechanizmu, który umożliwia konsumentom uzyskanie większej ilości informacji na temat przypadków takiego udostępniania, które miały miejsce w poprzednim roku kalendarzowym lub wdrożenia mechanizmu, który umożliwia konsumentom rezygnację z takiego udostępniania danych. Jak wspomniano powyżej, zapewniamy konsumentom możliwość rezygnacji z takiego udostępniania. Mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy chcą zrezygnować z udostępniania zgodnie z tym przepisem, mogą skorzystać z łącza „Nie sprzedawajcie moich danych osobowych” znajdującego się powyżej.